LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Can Vallerià (art, comunicació, territori), responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions regulades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Qui accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Can Vallerià (art, comunicació, territori) es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar amb antelació o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació en el lloc web de Can Vallerià (art, comunicació, territori).

1. DADES IDENTIFICATIVES
Denominació social: Can Vallerià (art, comunicació, territori)
Nom comercial: Can Vallerià (art, comunicació, territori)
CIF: G67094839
Domicili: Passeig Coromina, 32 – 08338 Premià de Dalt
Correu electrònic: canvalleria@gmail.com

2. OBJECTE
A través del lloc web, oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES
Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris en garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’entitat donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’espai web, i especialment dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial, estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de l’entitat i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts i es manté indemne l’entitat de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’espai web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Aquestes Condicions Generals d’ús de l’espai web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’espai web i/o dels seus continguts diferents dels que aquí es preveuen expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa atorgada específicament a aquest efecte per l’entitat o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest espai, així com l’espai mateix en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’entitat és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’espai web, menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’espai web o, en qualsevol cas, disposa de la autorització corresponent per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l’espai web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’entitat esmentada.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui incloure els continguts. L’usuari d’aquest espai web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los. L’entitat es reserva sempre l’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB
L’usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’espai web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’ús de l’espai web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics necessaris per accedir a l’espai web.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les dades de caràcter personal els formularis continguts en l’espai web i a mantenir-les actualitzades de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’entitat o a tercers per la informació facilitada.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’usuari també s’haurà d’abstenir de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’espai web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’espai web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’espai web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’entitat, proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’entitat, tercers, proveïdors i altres usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui permès legalment.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’entitat o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-s’hi.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’espai web i/o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 1. De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 6. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 7. Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial i pertanyi a l’entitat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
 8. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 9. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 10. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’espai web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’espai web, es proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’entitat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, i és de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’espai web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a l’entitat.

6. RESPONSABILITATS
No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No ens fem responsables de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si es detecta que un ús del seu espai web, o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen, és contrari a aquestes Condicions Generals d’ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’espai web.

Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment, no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Fallades, interferències, interrupcions, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’entitat.
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
 3. Abús indegut o inadequat de l’espai web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades. L’administrador de l’espai web es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l’espai web.

L’entitat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de l’espai web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que són únicament per a la prestació del servei de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, l’usuari podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

L’usuari mantindrà l’entitat indemne enfront de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús de l’espai web. Així mateix, s’obliga a indemnitzar enfront de qualsevol dany i perjudici que es derivin de l’ús per la seva part de robots, spiders, crawlers o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament de l’espai web.

7. ENLLAÇOS
L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l’espai web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’espai web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, l’entitat no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’espai web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguin enllaç al nostre espai web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat l’enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra entitat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’espai web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb l’adreça de l’espai web, sense permetre que l’espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’espai web com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de l’espai web. L’entitat podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que s’elimini qualsevol enllaç a l’espai web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

8. PROTECCIÓ DE DADES
Per utilitzar alguns dels serveis, l’usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’entitat tractarà de forma automatitzada aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, en compliment del RGPD, la LOPDGDD i la LSSI. L’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats establertes prèviament, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9. GALETES (COOKIES)
L’entitat es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia cookie en l’espai web, a fi de reconèixer-lo com a usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’espai web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les galetes recopilen l’adreça IP de l’usuari i és Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les galetes són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’usuari en l’espai web, quan l’usuari en permeti la recepció. Pots configurar el teu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació en el teu disc dur. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del teu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les galetes, resulta possible reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries de l’usuari, els perfils demogràfics, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en l’espai web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en l’espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

L’entitat no serà responsable en el cas d’impossibilitat per prestar servei, si es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’ús, així com l’ús de l’espai web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’ús resultés no exigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta no exigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’ús resultin no exigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’entitat procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.